Adventure Time - Penguin

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สมาชิกในกลุ่ม
...................................นางสาวตรีลักษณ์  บัวแพง        รหัสนักศึกษา554144067
...................................นางสาววนิดา   เดชนอก            รหัสนักศึกษา554144087
...................................นางสาวกนกพร  ไชยคำจันทร์          รหัสนักศึกษา554144108
...................................นางสาวอินธิรา  นาโสม             รหัสนักศึกษา 554144110
...................................นางสาวศิริรัตน์   บุตรสอน        รหัสนักศึกษา554144121งานเดี่ยว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)